Financien

De financiering van de evenementen alsmede de algemene organisatiekosten geschiedt volledig door de sponsoren. De stichting heeft geen winstoogmerk. De omvang van de sponsorgelden is afhankelijk van de bereidheid van de sponsoren. De stichting streeft ernaar de kosten van het evenement zo laag mogelijk te houden. Ten minste 90% van de ontvangen fondsen worden ingezameld ten behoeve van nader te bepalen lokaal- en/of regionaal actieve stichtingen of organisaties. Jaarlijks wordt door het bestuur bepaald welke stichtingen of organisaties worden geadopteerd. Uitgangspunten voor adoptie is dat de besteding voldoet aan door de stichting gestelde eisen. Dit houdt in dat de activiteiten gericht moeten zijn op het bevorderen van de leefbaarheid binnen de gemeente Deventer, het stimuleren van zelfontwikkeling in de breedste zin of het ondersteunen van lokale, regionale, landelijke en/of internationale goede doelen en/of organisaties. Daarnaast dient sprake te zijn van een financieringsbehoefte.

De stichting bepaalt de hoogte van de uit te keren bedragen aan de goede doelen. Hierbij wordt de ontvangen informatie in ogenschouw genomen. Meer weten? Hier vind je de jaarrekening van de afgelopen jaren:

2019:
Jaarrekening St. Liefdadigheid JKD 2019

2018:
Jaarrekening St. Liefdadigheid JKD 2018

2017:
Jaarrekening St. Liefdadigheid JKD 2017 – v2